Iqtisodiyot

Iqtisodiyot fakulteti
Fakultet quyidagi ta'lim yo’nalishlari bo’yicha bakalavrlar tayyorlamoqda:

5230100 – Iqtisodiyot (temir yo’l transporti);
5230200 – Menejment (temir yo’l transporti);
5230900 – Buxgalteriya hisobi va audit (temir yo’l tarinsporti);
5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari (temir yo’l transportida).

Ta'lim yo’nalishlarining qisqacha tavsifi

5230100 – Iqtisodiyot (temir yo’l transporti)  bakalavriat ta’lim yo’nalishi – fan va ishlab chiqarish sohasidagi yo’nalish bo’lib, turli mulk shakllariga tegishli, temir yo’l transportining xo’jalik yurituvchi sub’ektlari, moliya, kredit va sug’urta muassasalari, tarmoq ilmiy tadqiqot tashkilotlari, o’rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarning iqtisodiy, moliya, marketing, ishlab chiqarish – iqtisodiy va tahlil xizmatlarini o’z ichiga oladi, temir yo’l transportining tarkibiy tuzilmalari va korxonalarini rivojlantirishga, istiqbolini belgilashga, kasbiy ko’nikmaga, mutasaddilik kobiliyatiga yo’naltirilgan inson faoliyatining vositalari, usullari, metodlari va uslublari bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.
5230100 – Iqtisodiyot (temir yo’l transporti) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari – temir yo’l transportining xo’jalik yurituvchi sub’ektlari, ularning harajatlari va natijalari, moliya va axborot oqimlari, ta’lim jarayoniga mos kasb-hunar kollejlaridagi o’quv-tarbiya jarayoni, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish majmualari, assosiasiyalar, korporasiyalar, konsernlar, xolding, ishlab chiqarish birlashmalarining rivojlantirish asoslari, firma va kompaniyalar, shuningdek, turli mulk shaklidagi korxonalarni boshqarish, ilmiy tadqiqot muassasalari va mahalliy davlat organlarida iqtisodiy faoliyatni ta’minlash hamda ishlab chiqarish jarayonlari hisoblanadi.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.
    5230100 – Iqtisodiyot (temir yo’l transporti) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 • temir yo’l transporti faoliyatini tadqiq etish va uning samaradorliginii baholash;
 • temir yo’l tranportida xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini belgilovchi iqtisodiy va ijtimoiy-iqtisodiy ko’rsatkichlar hisob-kitobi uchun zarur bo’lgan birlamchi ma’lumotlarni tayyorlash;
 • temir yo’l transportida tarmoq korxonalarini rivojlantirishning strategik yo’nalishlarini ishlab chiqish, loyihalar va takliflarni institusional, iqtisodiy va ijtimoiy konsepsiyalarini tahlil qilish;
 • temir yo’l transporti korxonalarini tashkil etish va boshqarishning ilg’or shakllari va usullarini ishlab chiqish, monitoring olib borish va tatbiq etish, ilmiy  tadqiqotlar o’tkazishda faol qatnashish kabi kasbiy faoliyat turlarini bajarish;
 • xo’jalik yurituvchi sub’ektlarini iqtisodiy xizmatlar hamda bo’limlari faoliyati boshqaruvini tashkil etish va takomillashtirish bo’yicha qabul qilingan qarorlarni tayyorlashda ishtirok etish;
 • temir yo’l transportida tarmoq korxonalari faoliyatining iqtisodiy ko’rsatkichlarini tadqiqot qilish;
 • temir yo’l transportida tarmoq korxonalari faoliyatida tahlil qilish metodlarini qo’llash;
 • temir yo’l transportida tarmoq korxonalariga investisiyalarni jalb etish loyihalarini ishlab chiqish metodlarini qo’llash;
 • temir yo’l transportida tarmoq korxonalari faoliyatini strategik rivojlantirishda zamonaviy iqtisodiy bilimlarni qo’llash.

5230200 – Menejment (temir yo’l transporti) – iqtisodiyot sohasidagi yo’nalish bo’lib, u davlat, aksionerlik va xususiy kompaniyalar (firmalar), ishlab chiqarish birlashmalari, iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarini boshqarish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollarini belgilash bo’yicha iqtisodiy, tashkiliy masalalar echimlarini menejmentning rivojlanish qonuniyatlari va zamonaviy konsepsiyalari asosida ishlab chiqish va amalga oshirish bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.
5230200 – Menejment (temir yo’l transporti) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari – davlat, aksionerlik va xususiy kompaniyalar (firmalar), ishlab chiqarish birlashmalari, iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarini boshqarish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollarini belgilash bo’yicha iqtisodiy, tashkiliy masalalari.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.
    5230200 – Menejment (temir yo’l transporti) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 •  temir yo’l transportda zamonaviy boshqaruv tizimini tashkil etish;
 •  temir yo’l tranportida tashkiliy tuzilishining optimal variantlarini tanlash;
 •  temir yo’l transporti boshqaruv tizimining turli pog’onalarida vakolatlar va vazifalarni taqsimlash;
 •  temir yo’l transporti korxonalarini boshqarish samaradorligini oshirish;
 •  tashkilot va  korxonada mehnatni rag’batlantirish tizimini yo’lga qo’yish;
 •  boshqaruvda vaziyatli va tizimli yondoshuv tamoyillarini tatbiq etish;
 •  ishlab chiqarish korxonalarida menejment tamoyillarini qo’llash;
 •  korxonada menejer faoliyatini oqilona tashkil etish;
 •  korxonada samarali boshqaruv faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

    5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (temir yo’l transporti)   bakalavriat ta’lim yo’nalishi – fan, ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohasidagi yo’nalish bo’lib, iqtisodiyot, shu jumladan temir yo’l transporti tarmog’i iqtisodiyotidagi xo’jalik sub’ektlari faoliyatini samarali tashkil qilish va boshqarish; moliyaviy nazoratni amalga oshirish; temir yo’l transporti korxonalari soliq tizimidagi o’zaro munosabatlari; temir yo’l transportida boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos bo’luvchi buxgalteriya, moliyaviy hamda statistik axborotlarni yig’ish, qayta ishlash jarayonlarini hujjatlashtirish, tartibga solish va shakllantirish; temir yo’l transporti korxonalarida tashish jarayonida buxgalteriya va statistik hisobi ishlarini tashkil qilish va yuritish; temir yo’l transporti sanoat korxonalarida ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohalarida resurslardan foydalanish buxgalteriya hisobi va tahlili; auditorlik tekshiruvlarini o’tkazish; temir yo’l transporti ichki audit xizmati bo’limlarida auditorlik faoliyati; temir yo’l transporti korxonalarida moliya, soliq va buxgalteriya hisobi sohalarida kasbiy xizmatlar ko’rsatish bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati sohalarida qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritish mumkin.
5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (temir yo’l transporti)  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari –  temir yo’l transportida buxgalteriya, statistik hisobi va ichki nazorat bo’limlari; temir yo’l transporti tarmog’ida xo’jalik sub’ektlari, umumiy o’rta, o’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi muassasalari; davlat va mahalliy boshqaruv organlari, temir yo’l boshqarmasi; davlat boshqaruv organlari;  xo’jalik yurituvchi sub’ektlarda ichki auditni tashkil qilish va o’tkazish; audit ishi sifatini nazorat qilish jarayonlari.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritish mumkin.
    5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (temir yo’l transporti)  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 • temir yo’l transporti xo’jalik yurituvchi sub’ektlarda buxgalteriya hisobi ishlarini tashkil qilish;
 • temir yo’l transporti korxonalarida auditorlik faoliyatini tashkil etish jarayonini o’rganish va tadqiq etish;
 • buxgalteriya hisobida xo’jalik jarayonlarini o’rganish va tadqiq qilish;
 • buxgalteriya hisobi usullarini o’rganish va amaliyotda qo’llash;
 • buxgalteriya hisobida hujjatlar almashuv jarayonini o’rganish;
 • buxgalteriya hisobi va auditning axborot ta’minotini ishlab chiqish;
 • buxgalteriya hisobi va auditda kompьyuter texnologiyalarini qo’llash;
 • xo’jalik yurituvchi sub’ektlar moliyaviy holatini tahlil qilish tizimini o’rganish;
 • moliyaviy hisobotni shakllantirish jarayonini tadqiq qilish;
 • auditorlik xulosasi va hisobotini tuzish hamda taqdim etish tartibini o’rganish;
 • buxgalteriya hisobi va auditda tizimli yondoshuv mexanizmlarini tatbiq etish;
 • buxgalteriya hisobi va auditning dasturiy ta’minoti, axborot-kommunikasiya texnologiyasini rivojlantirish va tartibga solish;
 • o’qitishning didaktik vositalari dasturlarini ishlab chiqish;
 • ta’limning elektron vositalaridan oqilona foydalanish va ularni samarali boshqarish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;
 • temir yo’l transporti korxonalarida xujalik operasiyalarining buxgalteriya hisobi va auditni tashkil etish va o’rganish;
 • ta’lim tizimidagi o’rta maxsus va kasb-hunar muassasalarida buxgalteriya hisobi va auditni tashkil etish.

    5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari (temir yo’l transportida)  bakalavriat ta’lim yo’nalishi – bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari davlat va nodavlat korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, davlat boshqaruv organlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasida axborot texnologiyalari bo’yicha kompleks masalalarni echish, O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlari, ilmiy-tadqiqot markazlari, ilmiy-ishlab chiqarish birlashmalarida ilmiy-tadqiqot ishlarida ishtirok etishni o’z ichiga oladi.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.
5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari (temir yo’l transportida) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:
    informatika va axborot texnologiyalaiga oid jarayonlar, axborot-kommunikasiya tizimlariga tegishli dasturlar, ularning matematik, axborot va dasturiy ta’minoti, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari, axborotni qayta ishlash, mikroprosessorli tizimlarning dasturiy ta’minoti, dasturiy mahsulotlar va hisoblash texnikasini apparat vositalarini ishlab chiqishga joriy etish va foydalanishning samarali jarayonlari, axborot-kommunikasiya tizimlarini va texnologiyalari texnik va dasturiy vositalarini loyihalash, sozlash, ishlab chiqarish va amaliyotga tatbiq qilish jarayonlari, ilmiy – tadqiqot jarayoni.
    Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.
    5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari (temir yo’l transportida) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 • loyihalash usullarini tadqiq qilish;
 • kompьyuter va kommunikasion texnikaning ishlash tartibi va qoidalarini o’rganish;
 • loyihalash jarayonlarini tahlil qilish, sintezlash va optimizasiyalash usul-larini qo’llash, mahsulotni sertifikatlashtirish;
 • kompyuter va kommunikasion texnikada kechadigan fizik jarayonlarni matematik modellarini ishlab chiqish;
 • kompyuter tizimlarining samaradorligi va ishonchliligini baholash algo-ritmlarini va amaliy dasturlarini ishlab chiqish;
 • apparat-dasturiy tizimlarni loyihalash va ishlab chiqish;
 • dasturiy va apparat-dasturiy ta’minotni integrasiyalash;
 • ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash.